Northwest Solomonic

Papana dictionary (Version 2.1)

SILCode Language PhonemicForm BroadPhoneticForm OrthographicForm PoS EnglishTranslation TokPisinTranslation Notes Source Example
ppn Papapana a toatunupótoa     3SGO   [toatunu'potoa  ‘he kills’ AH150]  
ppn Papapana aʔaisiʔ aʔáisiʔ     many   [a/'aisi/  ‘many’ AH126]  
ppn Papapana aatonu aatonu ßuanua totoonuɛna     three   [aatonu ßuanua totoonuEna three men stand’ AH176]  
ppn Papapana aenabu aɛnabúɛna     be light   [aEna'buEna  ‘light’ AH121]  
ppn Papapana aetunea ɛtoaɛtunɛa     hit   [EtoaEtunEa  ‘he hits’ AH157]  
ppn Papapana ai -ai   NEG not   [-ai  ‘not’ AH138; nauRaßui to/aiba/ua kakau ’the man didn't hit the dog’ AH184]  
ppn Papapana ainapanapana ainapanapána ~ áinapanapana     all; they (plural)   [ainapana'pana  ‘all’ AH127; 'ainapanapana  ‘they (plural)’ AH170]  
ppn Papapana amu ámu     you (plural)   ['amu  ‘you (plural)’ AH169]  
ppn Papapana amunea toamúnɛa     see   [toa'munEa  ‘he sees’ AH46]  
ppn Papapana anai ɛto anai     eat   [natui nauRaßui naußi Eto anai ’the man will eat the yam tomorrow’ AH182]  
ppn Papapana ane-a ɛtoanɛa     eat   [naunaßa nauRaßui naußi EtoanEa ’the man ate the yam yesterday’ AH181]  
ppn Papapana ani anianiɛna     eat   [[tamtamuEna  or anianiEna  ‘he eats’ AH44]  
ppn Papapana ani-a anianiáɛna     eat   [nauRaßui naußi/ aniani'aEna ’the man eats the yam’ AH180]  
ppn Papapana aniau aniáu     I   [ani'au  ‘I’ AH162]  
ppn Papapana anioi aníoi     you (singular)   [a'nioi  ‘thou’ AH163]  
ppn Papapana aŋaße aŋáßɛ     yes   [a'ŋaßE  ‘yes’ AH143]  
ppn Papapana aputu aputúɛna     sleep   [to/apu'tuEna  ‘he sleeps’ AH149]  
ppn Papapana aɾaßa áɾaßa     dry (clothing)   ['aRaßa  ‘dry (clothing)’ AH136]  
ppn Papapana aɾiaueina aɾiaueina     one man (?a person on their own)   (see uraßui) [aRiaueina totoonuEna one man stands’ AH174]  
ppn Papapana aɾiida áɾiida     we (plural excl.)   ['aRiida  ‘we (plural excl.)’ AH168]  
ppn Papapana aɾowae aɾowáɛ     no   [aRo'waE  ‘no’ AH144]  
ppn Papapana asiasileʔ asiásilɛʔ     yellow   [asi'asilE/  ‘yellow’ AH113]  
ppn Papapana aßowaʔ aßówaʔ     where?   [a'ßowa/  ‘where?’ AH133]  
ppn Papapana atun-e-a atúnɛa     smite   [nauRaßui nubolo Etoa'tunEa tau EanEa ’the man shot and ate the pig’ AH190]  
ppn Papapana atunu toatunupótoa     smite   [toatunu'potoa  ‘he kills’ AH150]  
ppn Papapana au maʔamaʔáawɛna     1SGO   [ma/ama'/aawEna  ‘he gives it to me’ AH45]  
ppn Papapana aua-nu auwánu     you two   [au'wanu  ‘you two’ AH166]  
ppn Papapana aua-ɾa áuwaɾa     we two (excl.)   ['auwaRa  ‘we two (excl.)’ AH165]  
ppn Papapana awaʔu-nima-na awaʔuínimana     elbow   [awa/u'nimana  ‘(his) elbow’ AH55]  
ppn Papapana aua-naioi áwanaíoi     they two   ['awana'ioi  ‘they two’ AH167]  
ppn Papapana baʔua báʔua     hit   [nauRaßui to'ba/ua 'kakau ’the man hit the dog’ AH183; nauRaßui to/aiba/ua kakau ’the man didn't hit the dog’ AH184; nauRaßui Eta nukaka/i kakauEtoba/ua ’the big man hit the little dog’ AH185; nauRaßui Etoba/oa nukakau tau Enau ’the man hit the dog and went’ AH187; nu/usia Etonau nauRaßui Etoba/ua nukakau ’the man hit the dog when the boy went’ AH188; nauRaßui Etoba/ua kakau, kakau Enau ’the man hit the dog and it went’ AH189]  
ppn Papapana babana-na babánana     meat   [ba'banana  ‘meat’ AH41]  
ppn Papapana bai-na báina     wing   ['baina  ‘wing’ AH64]  
ppn Papapana betuou bɛtúou     be hungry   [tobE'tuou  ‘he is hungry’ AH171]  
ppn Papapana bin        bin            bean   [bin  ‘bean’ AH91]  
ppn Papapana biSia-na biSiána     back   [biSi'ana  ‘(his) back’ AH51]  
ppn Papapana biSio-na biSióna     skin   [[nu]biSi'ona  ‘(his) skin’ AH8]  
ppn Papapana bolo nubolo     pig   [nauRaßui nubolo Etoa'tunEa tau EanEa ’the man shot and ate the pig’ AH190]  
ppn Papapana boɾoʔ bóɾoʔ     pig   [nu'boRo/  ‘pig’ AH78]  
ppn Papapana bunuinaono bunuináono     all kinds of grass or leaf   [bunui'naono  ‘all kinds of grass or leaf’ AH40]  
ppn Papapana daɾomu  daɾómu ~ dáɾom     fresh water, river   [nuda'Romu ‘water’, 'daRom - ‘river’ AH37]  
ppn Papapana e ɛtonáui     ?3SGS   [naunaßa nauRaßui Eto'naui ’the man went yesterday’ AH178]  
ppn Papapana eanea nauɾaßui nubolo ɛtoatúnɛa tau ɛanɛa     eat   [nauRaßui nubolo Etoa'tunEa tau EanEa ’the man shot and ate the pig’ AH190]  
ppn Papapana ena     ASP/SBJ 3SGS postverbal subject-indexing    
ppn Papapana ena ɛnaɛnáɛna     dance   [EnaE'naEna  ‘he dances’ AH161]  
ppn Papapana enai énai     that   ['Enai  ‘that’ AH129]  
ppn Papapana enei énei     he   ['Enei  ‘he’ AH164]  
ppn Papapana eSinana ɛSinána     mother   [ESi'nana  ‘(his) mother’ AH74]  
ppn Papapana eta nauɾaßui ɛta nukakaʔi kakauɛtobaʔua     big   [nauRaßui Eta nukaka/i kakauEtoba/ua ’the big man hit the little dog’ AH185]  
ppn Papapana etaʔa-na ɛtáʔana     chin   [E'ta/ana  ‘(his) chin’ AH54]  
ppn Papapana etamana ɛtamána     father   [Eta'mana  ‘(his) father’ AH73]  
ppn Papapana etawa ɛtáwa     big   [E'tawa  ‘big’ AH21]  
ppn Papapana eteena ɛ'tɛɛna     who?   [E'tEEna  ‘who?’ AH131]  
ppn Papapana etuußu ɛtoɛtuußu     swim   [EtoEtuußu  ‘he swims’ AH154]  
ppn Papapana geeɾeɾe gɛɛɾɛɾɛ     white   ['gEERERE  ‘white’ AH111]  
ppn Papapana gosia gósia     catch   [to'gosia  ‘he catches’ AH158]  
ppn Papapana iaai iáai     this   [i'aai  ‘this’ AH128]  
ppn Papapana iboni íboni     night   ['iboni  ‘night’ AH108]  
ppn Papapana iɾeiɾe íɾɛíɾɛ     bite (of a dog)   ['iRE'iRE  ‘he bites (a dog)’ AH14]  
ppn Papapana iɾimateʔ toiɾima'tɛɛnaʔ     die   [toiRima'tEEna/  ‘he dies’ AH151]  
ppn Papapana iɾoilomo toiɾoilomóɛna     drink   [toiRoilo'moEna  ‘he drinks’ AH148]  
ppn Papapana kakaʔi kakáʔi     small   [ka'ka/i  ‘small’ AH22]  
ppn Papapana kakau kákau     dog   ['kakau  ‘dog’ AH13; nauRaßui to'ba/ua 'kakau ’the man hit the dog’ AH183; nauRaßui to/aiba/ua kakau ’the man didn't hit the dog’ AH184; nauRaßui Eta nukaka/i kakauEtoba/ua ’the big man hit the little dog’ AH185; nauRaßui EtaumaEa nukakau nu/usia ’the man gave the dog to the boy’ AH186; nauRaßui Etoba/oa nukakau tau Enau ’the man hit the dog and went’ AH187; nu/usia Etonau nauRaßui Etoba/ua nukakau ’the man hit the dog when the boy went’ AH188; nauRaßui Etoba/ua kakau, kakau Enau ’the man hit the dog and it went’ AH189]  
ppn Papapana kapotoimaɾei kapotoimáɾɛi     claw   [kapotoi'maREi  ‘claw’ AH65]  
ppn Papapana kaßuɾuɾu kaßuɾúɾu     earth (ground)   [kaßu'RuRu  ‘earth (ground)’ AH97]  
ppn Papapana kaukau kaukau     sweet potato   [kaukau  ‘sweet potato’ AH90]  
ppn Papapana kiɾokO kíɾokO     rat   ['kiRokO  ‘rat’ AH82]  
ppn Papapana kokoʔi kokóʔi     taro   [ko'ko/i  ‘taro’ AH86]  
ppn Papapana kokoogunuʔ kokoogúnuʔ     short   [kokoo'gunu/  ‘short’ AH119]  
ppn Papapana kukuɾaka-na kukuɾakána     thumb   ['na/u/uU  or  kukuRa'kana/  ‘(his) thumb’ AH56]  
ppn Papapana laßaɾaßaiʔ laßaɾáßaiʔ     black   [laßa'Raßai/  ‘black’ AH112]  
ppn Papapana maʔa maʔamaʔáawɛna     give   [ma/ama'/aawEna  ‘he gives it to me’ AH45]  
ppn Papapana maea ɛtaumaɛa     give   [nauRaBui EtaumaEa nukakau nu/usia ’the man gave the dog to the boy’ AH186]  
ppn Papapana mai naonáoɛnamai   DIR hither   [nao'naoEnamai  ‘he comes’ AH47]  
ppn Papapana malagini malaginiéna     cold (water)   [malagini'Ena  ‘cold (water)’ AH122]  
ppn Papapana manoa-na manóana     neck   [[nu]ma'noana  ‘(his) neck’ AH6]  
ppn Papapana maɾeituani maɾeitúani     old   [maRei'tuani  ‘old’ AH124]  
ppn Papapana mataa-na matáana     good   [ma'taana  ‘good’ AH116]  
ppn Papapana mataao matáao     what?   [ma'taao  ‘what?’ AH130]  
ppn Papapana mata-na matana     eye   [[nu]matana  ‘(his) eye’ AH5]  
ppn Papapana mataw tomatáwɛna     know   [toma'tawEna  ‘he knows’ AH147]  
ppn Papapana matunuou matunúou     full   [matu'nuou  ‘full’ AH137]  
ppn Papapana mea-na mɛana     tongue   ['mEana/  ‘(his) tongue’ AH27]  
ppn Papapana mitamita tomitamitatóoßuɛna     eat (sugar cane)   [tomitamita'tooßuEna ’he eats sugar cane’ AH172]  
ppn Papapana moibuɾiatanana moibuɾiatanána     girl   [moibuRiata'nana  ‘girl’ AH68]  
ppn Papapana moisibuaßa moisibuáßa     old woman   [moisibu'aßa  ‘old woman’ AH71]  
ppn Papapana naʔaɾiaʔ naʔáɾiaʔ     one   [na'/aRia/  ‘one’ AH49]  
ppn Papapana naʔoʔoɾoɾoßi naʔoʔoɾoɾóßi     round   [na/o/oRo'Roßi  ‘round’ AH134]  
ppn Papapana naʔoɾuʔ naʔóɾuʔ     snake   [na'/oRu/  ‘snake’ AH84]  
ppn Papapana naʔuʔuU náʔuʔuU     thumb kukuRa'kana/   ['na/u/uU  or  kukuRa'kana/  ‘(his) thumb’ AH56]  
ppn Papapana naaßuʔ náaßuʔ     ashes   ['naaßu/  ‘ashes’ AH25]  
ppn Papapana naato náato     sun   ['naato  ‘sun’ AH32]  
ppn Papapana nabu nabuéna     heavy   [nabu'Ena  ‘heavy’ AH120]  
ppn Papapana naeɾeɾeʔ naɛ'ɾɛɾɛʔ     mountain   [naE'RERE/  ‘mountain’ AH99]  
ppn Papapana naiana naiána     fish   [nai'ana  ‘fish’ AH85]  
ppn Papapana nainuʔ nainuʔ     house   [nainu/  ‘house’ AH96]  
ppn Papapana naisißa naisíßa     warm, hot (water)   [nai'sißa  ‘warm, hot (water)’ AH123]  
ppn Papapana namaunuʔ namáunuʔ     woman   [nam'aunu/  ‘woman’ AH11]  
ppn Papapana nanaoi nanáoi     rain   [na'naoi  ‘rain’ AH36]  
ppn Papapana nanoŋanaʔ nanoŋánaʔ     sand   [nano'ŋana/  ‘sand’ AH98]  
ppn Papapana naŋanisi naŋanísi     cloud   [naŋa'nisi  ‘cloud’ AH35]  
ppn Papapana nao naonáoɛnamai     go   [nao'naoEnamai  ‘he comes’ AH47]  
ppn Papapana naobi-na naobína     fat   [nao'bina  ‘fat’ AH42]  
ppn Papapana naonaßa náonaßa     yesterday   ['naonaßa  ‘yesterday’ AH109]  
ppn Papapana naoßo naonaoßóɛna   Vitr fly   [naonao'ßoEna  ‘it flies’ AH153]  
ppn Papapana naputeʔ náputɛʔ     wind   ['naputE/  ‘wind’ AH100]  
ppn Papapana naßatU naßátU     stone   [na'ßatU  ‘stone’ AH20]  
ppn Papapana naßesunu naßɛsúnu     star   [naßE'sunu  ‘star’ AH34]  
ppn Papapana naßituasi naßitúasi     boy ‘yangpela man’   [naßi'tuasi ‘boy (yangpela man)’ AH67]  
ppn Papapana naßuɾi  naßúɾi      egg   [na'ßuRi or   ‘egg’ AH43]  
ppn Papapana nasusu nasúsu     breast   [na'susu  ‘(her) breast’ AH29]  
ppn Papapana natainiʔ natáiniʔ     net bag (woman's)   [na'taini/  ‘net bag (woman’s)’ AH95]  
ppn Papapana natui natúiʔ     tomorrow   [na'tui/  ‘tomorrow’ AH110; natui nauRaßui Eto'naui ’the man will go tomorrow’ AH179; natui nauRaßui naußi Eto anai ’the man will eat the yam tomorrow’ AH182]  
ppn Papapana nau u     go   [nauRaßui to'nau ’the man goes’ AH177]  
ppn Papapana nauduʔah náuduʔah     bad   ['naudu/ah  ‘bad’ AH117]  
ppn Papapana naugono ugono     banana   ['naugono  ‘banana’ AH89]  
ppn Papapana naui náui     go   [naunaßa nauRaßui Eto'naui ’the man went yesterday’ AH178; natui nauRaßui Eto'naui ’the man will go tomorrow’ AH179; natui nauRaßui naußi Eto anai ’the man will eat the yam tomorrow’ AH182; nauRaßui Etoba/oa nukakau tau Enau ’the man hit the dog and went’ AH187; nu/usia Etonau nauRaßui Etoba/ua nukakau ’the man hit the dog when the boy went’ AH188; nauRaßui Etoba/ua kakau, kakau Enau ’the man hit the dog and it went’ AH189]  
ppn Papapana naunaßa naunaßa     yesterday   [naunaßa nauRaßui Eto'naui ’the man went yesterday’ AH178; naunaßa nauRaßui naußi EtoanEa ’the man ate the yam yesterday’ AH181]  
ppn Papapana naußi náußi     yam   ['naußi  ‘yam’ AH88; nauRaßui naußi/ aniani'aEna ’the man eats the yam’ AH180; naunaßa nauRaßui naußi EtoanEa ’the man ate the yam yesterday’ AH181; natui nauRaßui naußi Eto anai ’the man will eat the yam tomorrow’ AH182  
ppn Papapana nawatu nawátu     smoke   [na'watu  ‘smoke’ AH24]  
ppn Papapana nima-na nímana     hand   [nu'nimana/  ‘(his) hand’ AH30]  
ppn Papapana noŋonou tonoŋonóu     hear   [tonoŋo'nou  ‘he hears’ AH146]  
ppn Papapana noŋoßitaʔ noŋóßitaʔ     when?   [no'ŋoBita/  ‘when?’ AH132]  
ppn Papapana nuʔaisi nuʔaisi     flying fox   [nu/aisi  ‘flying fox’ AH81]  
ppn Papapana nuʔusia nuʔúsia     child   [nu'/usia/  ‘baby’ AH69; nauRaBui EtaumaEa nukakau nu/usia ’the man gave the dog to the boy’ AH186; nu/usia Etonau nauRaBui Etoba/ua nukakau ’the man hit the dog when the boy went’ AH188]  
ppn Papapana nuʔusia-uɾaßui  nuʔusiaoɾáßwi      boy (‘child ?male’) ‘pikinini man’   [nu/usiao'RaBui   ‘boy (pikinini man)’ AH67]  
ppn Papapana nua nua     two   [nuauRaBui totoonuEna two men stand’ AH175]  
ppn Papapana nuataʔ nuátaʔ     two   [nu'ata/  ‘two’ AH50]  
ppn Papapana nuate-na nua'tɛna     liver   [nua'tEna  ‘(his) liver’ AH59]  
ppn Papapana nubae-na nubáɛna     shoulder   [nu'baEna/  ‘(his) shoulder’ AH52]  
ppn Papapana nuie-na nuiéna     leg   [nui'Ena/  ‘(his) leg’ AH57]  
ppn Papapana nui-na núina     tail   ['nuina  ‘tail’ AH66]  
ppn Papapana nukakaʔi nukakaʔi     little   [nauRaBui Eta nukaka/i kakauEtoba/ua ’the big man hit the little dog’ AH185]  
ppn Papapana numanoa numánoa     ten   [nu'manoa  ‘ten’ AH142]  
ppn Papapana numaɾeiʔ numaɾéiʔ     bird   [numa'Rei/  ‘bird’ AH12]  
ppn Papapana nunai-na nunáina     forehead   [nu'naina  ‘(his) forehead’ AH53]  
ppn Papapana nunaono nunáono     tree   [nu'naono  ‘tree’ AH38]  
ppn Papapana nuɾisi núɾisi     root; vine   ['nuRisi  ‘root’ AH39; 'nuRisi/  ‘vine’ AH101]  
ppn Papapana nusiʔini nusíʔini     arrow   [nu'si/ini  ‘arrow’ AH94]  
ppn Papapana ŋanaŋana ŋánaŋána     moon   ['ŋana'ŋana  ‘moon’ AH33]  
ppn Papapana ŋetu-na ŋɛtuna     nose   [[nu]'ŋEtuna/  ‘(his) nose’ AH4]  
ppn Papapana ŋisi-na ŋísina     tooth   ['ŋisina  ‘(his) tooth’ AH28]  
ppn Papapana ŋuɾu-na ŋúɾuna     mouth   [[nu]'ŋuRuna/  ‘(his) mouth’ AH3]  
ppn Papapana ou ouówɛnaʔ     cough   [ou'owEna/  ‘he coughs’ AH159]  
ppn Papapana owaɾao ówaɾao     brother (older of man)   ['owaRao  ‘brother (older of man)’ AH75]  
ppn Papapana papai-tau-nima papaiunima     five   [papai'taunima  ‘five’ AH141]  
ppn Papapana pata patapatáɛnaʔ     laughs   [patapa'taEna/  ‘he laughs’ AH160; patapata potopotoEna ’he laughs a lot’ AH173  
ppn Papapana patu-na pátuna     head   [[nu]'patuna  ‘(his) head’ AH2]  
ppn Papapana pei pɛi     ?   [pEi'tuRa/  ‘fire’ AH23]  
ppn Papapana peipeɾepeɾe pɛipɛɾɛ'pɛɾɛ     green   [pEipERE'pERE  ‘green’ AH115]  
ppn Papapana peiɾeɾeßasI pɛiɾɛ'ɾɛßasI     red   [pEiRE'REBasI  ‘red’ AH114]  
ppn Papapana peißaunuʔ peißáunuʔ     new   [pei'Baunu/  ‘new’ AH125]  
ppn Papapana peitoʔotoʔo pɛitóʔotoʔo     knife   [pEi'to/oto/o  ‘knife’ AH93]  
ppn Papapana peitopeka  pɛito'pɛka      tobacco   [pEito'pEka   ‘tobacco’ AH105]  
ppn Papapana pei-tuɾaʔ pɛitúɾaʔ     fire   (see tuRa) [pEi'tuRa/  ‘fire’ AH23]  
ppn Papapana peogaʔ péogaʔ     stick   ['peoga/  ‘stick’ AH102]  
ppn Papapana pipita-na pipitána     foot   [pipi'tana  ‘foot’ AH31]  
ppn Papapana poto poto     intensifier   [toatunu'potoa  ‘he kills’ AH150; patapata potopotoEna ’he laughs a lot’ AH173]  
ppn Papapana pu ɛtópu     fall   [E'topu  ‘he falls down’ AH156]  
ppn Papapana pukaa-na pukáana     bark   [pu'kaana  ‘bark’ AH103]  
ppn Papapana ɾeoɾete ɾɛoɾɛtéena     walk   [toREoRE'teena  ‘he walks’ AH18]  
ppn Papapana ɾeßasi-na ɾɛßásina     blood   [(nu)RE'Basina/  ‘(his) blood’ AH61]  
ppn Papapana siiɾoɾai síiɾoɾai     long   ['siiRoRai  ‘long’ AH118]  
ppn Papapana Sino-na Sinóna     bone   [(nu)Si'nona  ‘(his) bone’ AH60]  
ppn Papapana Siopa-na Siópana     belly   [[nu]Si'opana  ‘(his) belly’ AH7]  
ppn Papapana sogoo-na sogóona     knee   [[nu]so'goona/  ‘(his) knee’ AH9]  
ppn Papapana soidaʔo soidáʔo     old man   [soi'da/o  ‘old man’ AH70]  
ppn Papapana ßaßine-na ßaßinɛn     sister (older of man)   [ßaßinEn  ‘sister (older of man)’ AH76]  
ppn Papapana ßatono-na ßatonónaʔ     name   [ßato'nona/  ‘name’ AH77]  
ppn Papapana ßua ßúa     seed   ['ßua  ‘seed’ AH104]  
ppn Papapana ßuanua ßuanua     people   [aatonu ßuanua totoonuEna three men stand’ AH176]  
ppn Papapana ßugaßugae-na ßugaßugáɛna     heart   [ßugaßu'gaEna  ‘(his) heart’ AH58]  
ppn Papapana ßunuimaɾei ßunuimáɾɛi     feather   [ßunui'maREi  ‘feather’ AH63]  
ppn Papapana ßunu-na ßunúna     hair   [[nu]ßu'nuna  ‘(his) hair’ AH1]  
ppn Papapana ßuɾaow ßußuɾáowɛnaʔ     run   [ßußu'RaowEna/  ‘he runs’ AH155]  
ppn Papapana tamu tamtamuɛna     eat   (see ani) [[tamtamuEna  or anianiEna  ‘he eats’ AH44]  
ppn Papapana tananaʔ tanánaʔ     road (path)   [ta'nana/  ‘road (path)’ AH19]  
ppn Papapana taŋina-na taŋínana     ear   [ta'ŋinana/  ‘(his) ear’ AH26]  
ppn Papapana tau tau   CNJ and then   [nauRaBui Etoba/oa nukakau tau Enau ’the man hit the dog and went’ AH187]  
ppn Papapana tauɾaßi tauɾáßi     afternoon   [tau'RaBi  ‘afternoon’ AH107]  
ppn Papapana tau-ßasi taußási     four   [tau'Basi  ‘four’ AH140]  
ppn Papapana tau-tonu tautónu     three   [tau'tonu  ‘three’ AH139]  
ppn Papapana to to     ?realis   [[E'topu  ‘he falls down’ AH156; nauRaBui to'nau ’the man goes’ AH177]  
ppn Papapana toonu totoonúɛna     stand   [totoo'nuEna  ‘he stands’ AH16; aRiaueina totoonuEna one man stands’ AH174; nuauRaBui totoonuEna two men stand’ AH175; aatonu Buanua totoonuEna three men stand’ AH176]  
ppn Papapana toɾaɾa toɾáɾa     axe   [to'RaRa  ‘axe’ AH92]  
ppn Papapana toßu tóßu ~ tóoßu     sugarcane   ['toBu/  ‘sugarcane’ AH87; tomitamita'tooBuEna ’he eats sugar cane’ AH172]  
ppn Papapana tue tuɛtúɛna     say   [tuE'tuEna  ‘he says’ AH145]  
ppn Papapana tuimatamata tuimatámata     morning   [tuima'tamata  ‘morning’ AH106]  
ppn Papapana tuɾa tuɾa     fire   [nutuRau/u'duEna  ‘it burns’ AH152]  
ppn Papapana tutupi-na tutupína     horn   [(nu)tutu'pina  ‘horn’ AH62]  
ppn Papapana ubete toubɛ'tɛna     lie (recline)   [toubE'tEna  ‘he lies (reclines)’ AH17]  
ppn Papapana udu uʔudúɛna     burn (of fire)   [nutuRau/u'duEna  ‘it burns’ AH152]  
ppn Papapana umunu toumunúɛna     sit   [toumu'nuEna  ‘he sits’ AH15]  
ppn Papapana uɾaʔuɾaʔ uɾáʔuɾaʔ     frog   [u'Ra/uRa/  ‘frog’ AH83]  
ppn Papapana uɾaßui nauɾaßwi     man, male   [nauRaBwi  ‘man’ AH10; nu/usiao'RaBui   ‘boy (pikinini man)’ AH67; nao'RaBui  ‘person’ AH72; nuauRaBui totoonuEna two men stand’ AH175; nauRaBui to'nau ’the man goes’ AH177; naunaBa nauRaBui Eto'naui ’the man went yesterday’ AH178; natui nauRaBui Eto'naui ’the man will go tomorrow’ AH179; nauRaBui nauBi/ aniani'aEna ’the man eats the yam’ AH180; naunaBa nauRaBui nauBi EtoanEa ’the man ate the yam yesterday’ AH181; nauRaBui to'ba/ua 'kakau ’the man hit the dog’ AH183; nauRaBui to/aiba/ua kakau ’the man didn't hit the dog’ AH184; nauRaBui Eta nukaka/i kakauEtoba/ua ’the big man hit the little dog’ AH185; nauRaBui EtaumaEa nukakau nu/usia ’the man gave the dog to the boy’ AH186; nauRaBui Etoba/oa nukakau tau Enau ’the man hit the dog and went’ AH187; nu/usia Etonau nauRaBui Etoba/ua nukakau ’the man hit the dog when the boy went’ AH188; nauRaBui Etoba/ua kakau, kakau Enau ’the man hit the dog and it went’ AH189; nauRaBui nubolo Etoa'tunEa tau EanEa ’the man shot and ate the pig’ AH190]  
ppn Papapana usi uʔusíɛna     be wet (of clothing)   [u/u'siEna  ‘wet (clothing)’ AH135]  
ppn Papapana utauno utáuno     louse   [u'tauno  ‘louse’ AH48]  
         
         
         
         
           
         
         
TOP
close